Kwalitatief onderzoek beeldbellen

Burgers4 Burgers heeft de afgelopen periode niet stilgezeten.
We zijn o.a. bezig geweest met het ontwikkelen van een Projectidee voor een subsidieaanvraag bij ZonMW.
Waarom?

Omdat de ambulante GGz en de zorgverleners in het sociaal domein zich tijdens de coronacrisis massaal hebben teruggetrokken en nu veelal via beeldbellen werken, wil Burgers4Burgers een kwalitatief onderzoek gaan doen onder burgers met psychische problematiek en hun naastbetrokkenen om te komen tot een analyse van de behoeften van deze burgers bij zorg op afstand.
De signalen die wij tot op heden ontvangen duiden erop dat onze doelgroep zich deels in de steek gelaten voelt en hun isolement, wat sowieso al een karakteristiek is van deze mensen, eerder vergroot is dan verkleint.
Voor de coronacrisis was er reeds sprake van een toenemende afstand tussen zorg- en leefwereld en onze indruk is dat dit sinds de crisis niet minder is geworden.

De centrale vraag die wij dan ook beantwoord willen zien is of en in hoeverre het ‘beeldbellen’, zoals de zorg op afstand in de volksmond is gaan heten, een adequaat middel is voor burgers in een kwetsbare positie.

Via onze netwerken gaan we actief op zoek naar burgers die zelfstandig wonen maar afhankelijk zijn van ambulante zorg en/of ondersteuning.
We gaan op diverse manieren contact met hen leggen, via mail, telefoon, whatsapp en huisbezoeken. Onze ambitie is om 60 gestructureerde interviews te kunnen realiseren met deze mensen waarbij we verhalen gaan ophalen.Uit deze groep willen we vervolgens 32 personen horen in een werkplaats waar zij dan gezamenlijk met andere deelnemers hun verhaal kunnen doen.

Het eindproduct wordt een handelings- en/of afwegingskader.
Dit eindresultaat zal worden verwoord in een eindrapportage en verbeeld middels video.
Via een mini symposium zullen wij de resultaten wereldkundig maken.
Vervolgens zal het breed worden verspreid in onze netwerken en gepubliceerd worden via social media en de relevante vakpers.
Primaire doel is de inzet binnen het lokale netwerk in de Foodvalley, maar het eindproduct zal landelijk breed worden verspreid.
Het succes zal mede afhangen van de acceptatie door hulpverleners, maar onze verwachting is dat de burger zelf het heft meer in eigen handen kan gaan nemen. In de acceptatie van onze aanbevelingen zal ook de adviesraad een belangrijke rol spelen omdat zij vanuit haar positie een grote invloed heeft in het landelijke debat rond de doelgroep.

Er zal een adviesraad van zeven personen worden geïnstalleerd bestaande uit vijf externe deskundigen en twee leden van de initiatiefgroep.

Susanne Boers               arts en medisch antropoloog
Willem Brons                   maatschappelijk werker
Hans van Eeken              onafhankelijk ervaringswerker
Arnoud Jansen               psychiater en directeur geneesheer bij Dimence GGz Bauke Koekkoek                                           crisisverpleegkundige GGz, Lector en onderzoeker
Floortje Scheepers         psychiater en hoogleraar Innovatie in de GGZ
Nanette Waterhout        senior ervaringswerker bij GGz NHN.

Een projectgroep van drie mensen zal de operatie leiden/uitvoeren.
Susanne Boers, senior ervaringswerker bij GGz NHN
Rijk Harmen van de Bovekamp, jobcoach en woonbegeleider Leger des Heils
Hans van Eeken, onafhankelijk ervaringswerker.

Belanghebbenden zijn primair burgers die zelfstandig wonen, maar afhankelijk zijn van ambulante zorg en/of ondersteuning.
Secundair gaat het om hulpverleners en beleidsmedewerkers van relevante partijen in het sociaal domein. Tertiair betreft het lokale en landelijke politici.

LITERATUURREFERENTIES:

https://heijtingweerts.nhttps://heijtingweerts.nl/files/eindrapportage_klantprofielen_burgers_in_psychische_crisis- 638019040.pdf

https://ccaf.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/afwegingskader_stroom_1_3_1585754783.pdf