Naar een herstel ondersteunend zorgaanbod in Veenendaal

Inmiddels heeft Burgers4Burgers bij ZonMW een projectidee ingediend in het kader van het programma Voor Elkaar!
Klik hier voor het volledige programma.

Het idee
Ons projectidee draait volledig om de kracht van burgerschap. Het is er op gericht om burgers die vanwege psychische en sociale problematiek moeite hebben om mee te komen in de samenleving, door ervaringsdeskundigheid en peer support, toe te rusten en te faciliteren in hun herstel- en participatiemogelijkheden.
Hierbij is de herstelvisie leidend, gelijkwaardigheid is één van de pijlers van deze visie. Het gaat er om dat ieder mens waarde heeft en zijn eigenwaarde kan (her)vinden.
Binnen de herstelvisie is empowerment, naast de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid, de spil waar alles om draait, dus ook binnen ons projectidee.
Empowerment betreft de kennis en kunde om mensen te ondersteunen in hun herstelproces en hen te stimuleren contact te maken met hun eigen kracht en daardoor autonomie te ontwikkelen.
Daarom biedt ons project de burger een perspectief op meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en het verwerven van autonomie.

Doel
Naast de reguliere zorg en begeleiding is er bij onze aandachtsgroep grote behoefte aan herstelondersteuning en peer support.
Veel burgers ervaren namelijk te weinig ondersteuning bij hun problemen en vaak sluit de reguliere zorg onvoldoende aan op hun behoeften.
Verder zijn er burgers binnen deze aandachtsgroep die onder complexe en/of multiproblematiek lijden, waarbij persoonlijkheidsproblematiek en verslaving een grote rol spelen.
Deze burgers ervaren een hoge lijdensdruk, maar krijgen onvoldoende passende zorg waardoor zij veelal in een vicieuze cirkel van opnames, weer thuis, oplopende spanningen en weer een opname, terechtgekomen zijn. Er is een grote, zij het vaak latente, behoefte bij de aandachtsgroep om meer grip op hun leven te krijgen en zodoende uit de vicieuze cirkel van (vaak intergenerationele) problematiek te geraken.

Ons projectidee wil een fundament leggen voor een herstelondersteunende infrastructuur op basis van inzet van ervaringsdeskundigheid en peer support.
Ook zal er in Veenendaal een begin van een innovatief herstelondersteunend zorgaanbod voor burgers met ernstige complexe en/of multiproblematiek ontwikkeld worden.

Het hoe
Dit idee wil een burgerbeweging op gang brengen waardoor burgers er voor medeburgers gaan zijn d.m.v. peersupport.
Dat zal bestaan uit:

 • het opstarten van een netwerk van zelfhulpgroepen in wijken en buurten
 • vanuit de zelfhulpgroepen deelnemers werven die ervaringsdeskundige willen worden.
 • de deelnemers die ervaringsdeskundige willen worden opleiden en toerusten
 • het initiëren, stimuleren en faciliteren van steunsystemen rond burgers uit onze aandachtsgroep
 • hulpverleners, beleidsmakers en politici meenemen in deze andere wijze van ondersteunen
 • rondom de huisartsen een herstelondersteunend zorgaanbod ontwikkelen.

Dit willen wij bereiken door in Veenendaal samenwerking aan te gaan met:

 • de lokale huisartsen en hun POH-GGz
 • de lokale psychiaters en psychologen
 • de lokale GGz crisisdienst
 • het lokale maatschappelijk werk
 • de lokale maatschappelijke opvang
 • lokale buurtverenigingen
 • lokale wijkcentra
 • lokale kerkelijke en maatschappelijke organisaties.

Het wat
Wij willen als start een aantal herstelwerkgroepen gaan faciliteren, waar enkele tientallen burgers uit de aandachtsgroep zelf aan hun herstel kunnen gaan werken. Deze groepen zijn tevens kweekvijvers van toekomstige lokale ervaringsdeskundigen.
Verder willen we in samenwerking met lokale huisartsen, POH-GGz-ers, psychologen en psychiaters een nieuw herstelondersteunend zorgaanbod creëren voor een deel van de aandachtsgroep, namelijk die met ernstige en complexe multiproblematiek.
In Veenendaal is de herstelvisie en herstelondersteunende zorg voor burgers met psychische problematiek nog vrijwel onbekend.

Verder zijn wij van mening dat de gevolgen van de coronacrisis in wijken en buurten steeds meer zichtbaar zullen worden. Zo wordt er een golf van nieuwe zorgvraag verwacht en lijkt het er op dat de reguliere zorgcapaciteit onder druk zal komen te staan, waardoor iedere vorm van informele ondersteuning zeer welkom zal zijn.
Het unieke aan ons projectidee is dat het ontwikkelen van een herstelondersteunend zorgaanbod hand in hand gaat met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit betekent iets volledig nieuws voor de aandachtsgroep met ernstige complexe en/of multiproblematiek.

Het aanbod zal complementair zijn aan de reguliere zorg, waar overwegend vanuit het biomedisch model gewerkt wordt, gaan fungeren. Dit betreft o.a. een innovatieve wijze van diagnosestelling m.b.v. een diagnostische camera en traumabehandeling.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-ondersteunde diagnostiek. Dit is een transparante manier om psychiatrische ziekten van (ernstige) levensproblematiek te (onder)scheiden. Hierdoor wordt het mogelijk om onnodige en belastende medicalisering van psychische problematiek te voorkomen.

Het resultaat zal voor burgers van Veenendaal toegang bieden tot zelfhulp(groepen) en peersupport zodat zij in staat worden gesteld te leren zichzelf te helpen.
Ook zal onze aandachtsgroep door het nieuwe zorg- en behandelaanbod perspectief geboden worden op herstel van een volwaardig leven.
Dit zal een toename van de kwaliteit van leven betekenen en een afname van de reguliere zorgvraag.

Burgers4Burgers zal actief de samenwerking zoeken met de gemeente Veenendaal en de in de regio dominante zorgverzekeraars om continuïteit te gaan borgen.
Verder zullen de ontwikkelingen en resultaten worden gemonitord en zowel regionaal als landelijk worden gecommuniceerd.

Samenwerking

 • Marcello van den Anker, ervaringswerker
 • Nick Bouwman, beschermingsbewindvoerder en mentor
 • Susanne Boers, arts en medisch antropoloog
 • Rijk Harmen van de Bovekamp, jobcoach en ervaringsdeskundige i.o.
 • Willem Brons, maatschappelijk werker
 • Hans van Eeken, ervaringswerker
 • Arnoud Jansen, psychiater
 • Bauke Koekkoek, crisisverpleegkundige GGz en lector onbegrepen gedrag en samenleving
 • Jeroen Terpstra, psychiater
 • Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ aan het UMCU.