Meteen naar de inhoud

Beter gebruik ervaringskennis

Huidige situatie en probleemstelling op lokaal en landelijk niveau.
Al jarenlang worden er op allerlei wijze en via allerlei instanties data verzameld met betrekking tot de groep burgers met psychische problematiek waaronder personen met verward gedrag.
Echter, het blijkt buitengewoon ingewikkeld te zijn om deze cijfers aan elkaar te koppelen om zodoende helder en concreet zicht te krijgen wat er in Nederland speelt bij de mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Deel van het probleem is dat de informatie tot nog toe alleen via professionele kanalen is ingewonnen. Dit brengt met zich mee dat we alleen beschikken over informatie die beoordeeld en gewogen is door mensen die zich professioneel verhouden tot de aandachtsgroep, maar zelf geen lijfelijke ervaring hebben met de situatie waarin de aandachtsgroep zich dagelijks bevindt.
Naarmate er meer aandacht komt voor de leefwereld van de burger wordt het steeds duidelijker dat de tot nog toe beschikbare informatie tekortschiet.
Met name doordat het cliënt- en ervaringsdeskundig perspectief in combinatie met het perspectief van naastbetrokkenen meer en meer voor het voetlicht komen, blijkt steeds vaker dat de huidige kwantitatieve informatie de lading onvoldoende dekt.
Via narratief onderzoek, klantreizen en orale informatie vanuit o.a. zelfhulpgroepen, wordt duidelijk dat er veel meer en anders aan de hand is en dat de realiteit van de aandachtsgroep verschild met de informatie die beleidsmakers over het algemeen op hun bureau krijgen.

Verder blijkt een veel grotere kloof tussen de leef- en de systeemwereld te bestaan dan tot voor kort werd aangenomen.

Mogelijke oplossingsrichtingen.
Bovenstaande maakt duidelijk dat we voor goede informatie op zoek moeten naar de individuele beleving van de burger. En dan niet alleen die van de burger met een psychische kwetsbaarheid, maar ook naar die van zijn naastbetrokkenen, buren, wijkbewoners et cetera.
Er zijn namelijk de sterke aanwijzingen dat ook hoe zijn omgeving zich tot de burger verhoudt cruciale informatie bevat.

Vanuit die individuele beleving zijn uiteindelijk ook de behoeften van de burger te distilleren.
En vanuit die behoeften zijn ook de reële behoeften aan zorg, begeleiding en ondersteuning af te leiden.
Om te kunnen komen tot een effectief beleid dienen de behoeften vanuit de individuele beleving getoetst te worden aan een scala van criteria waarbij diverse perspectieven als toetssteen gebruikt moeten worden.

  • Cliëntperspectief
  • Naastbetrokkenen- en familieperspectief
  • Ervaringsdeskundig perspectief
  • Professioneel hulpverlenersperspectief
  • Wetenschappelijk perspectief.

Doelstelling.
Ons doel is inzicht te verwerven in de behoeften van de burger met betrekking tot de geboden zorg, die inzichten te verrijken met wetenschappelijke-, professionele- en ervaringsdeskundige kennis om zodoende burgers, hun naastbetrokkenen en hun hulpverleners/ondersteuners te kunnen toerusten.

Aanpak
Hoe willen we dit bereiken?
Via ons netwerk gaan we actief op zoek naar burgers uit de aandachtsgroep.
We gaan op diverse manieren contact met hen leggen, via mail, telefoon, whatsapp, huisbezoeken e.d.

Onze ambitie is om 20 burgers uit de aandachtsgroep hun verhaal te laten doen in zogeheten werkplaatsen.
Het zal daarbij gaan om een tweetal werkplaatsen van een dagdeel.
De verhalen zullen op een geluidsdrager worden opgenomen.
Uiteraard zullen de privacyregels in acht worden genomen en de informatie zal worden geanonimiseerd.

Welke meerwaarde heeft dit voor de doelgroep?
Door dit project krijgt de burger en zijn naastbetrokkenen een stem in het lokale beleid. Hierdoor verkrijgt hij invloed en meer grip op zijn situatie. Meer grip op het leven betekent minder stress.
Door de vergaarde informatie en de daaruit getrokken conclusies en de aanbevelingen beschikbaar te stellen aan zowel naastbetrokken, hulpverleners, beleidsmedewerkers van gemeenten e.d. verwachten we een toename van de kwaliteit van zorg en ondersteuning te bewerkstelligen

Delen en verspreiden van resultaten.
Ons eindresultaat zal in een eindrapportage worden verwoord en verbeeld. Primaire doel is de inzet binnen het lokale netwerk in de Food Valley, maar het eindproduct zal landelijk worden verspreid.

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Via deze pagina aanmelden of via ons contactformulier.

Dit was een verkort uittreksel van de offerte die we hiervoor bij ZonMw hebben ingediend.