Meteen naar de inhoud

Ons plan

Aanleiding
De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief hebben elkaar gevonden op de collectieve ervaringslaag van de meer of minder zware levensproblematiek die ieder ervaren heeft.
Verder hebben zij allen professionele ervaring in het veld van het sociaal domein, de maatschappelijke opvang en de (forensische) GGz.
Ieder heeft het verlangen om gezamenlijk van betekenis te zijn en hun praktische wijsheid te kunnen inzetten voor en met burgers die tussen de wal en het schip terecht gekomen zijn.
Deze burgers tot een hand en een voet te mogen zijn door het organiseren, stimuleren en inzetten van burgerkracht, is wat hen motiveert.
 

Aandachtsgroep
Burgers4Burgers richt zich primair op burgers met psychosociale-, psychische- en multiproblematiek, waaronder intergenerationele armoede.
Deze aandachtsgroep kenmerkt zich door het ontbreken van de adequate levensvaardigheden om zich te kunnen verhouden tot de soms barre werkelijkheid van het individuele en maatschappelijke leven.
Een deel van deze aandachtsgroep verkeert min of meer in een isolement en heeft moeite om te participeren in de samenleving.
Een groot deel van genoemde groep maakt langdurig gebruik van een vorm van reguliere zorg.

Visie
De leden van B4B hebben een rotsvast geloof in de eigen (veer)kracht en het recuperatievermogen die in elk mens aanwezig zijn.
Zij erkennen dat bij vrijwel alle problematiek die burgers tegenkomen, psychische en emotionele fenomenen een grote rol speelt.

Hun visie is dat er voldoende draagkracht binnen relaties tussen mensen en groepen is om levensproblematiek zonder specialistische behandeling te kunnen verdragen en te overwinnen.
Zij willen die draagkracht stimuleren door de inzet van taciete kennis en kunde waarbij empowerment een bepalende rol speelt.

Missie
Vanuit zowel hun persoonlijke als professionele leven ervaren de leden een grote leemte tussen het regulier zorgaanbod en de leefwereld van de burger.
Het gaat hierbij om mensen die vaak van het ene in het andere behandeltraject terechtkomen, de zogenaamde draaideurpatiënten, die in de loop van de tijd vaak een patiënt-identiteit hebben aangenomen.
De missie van B4B is dan ook om het gat tussen de reguliere zorg en de leefwereld te gaan dichten.
Dit betekent allereerst afstemmen op en aansluiten bij de intrinsieke behoeften van burgers uit de aandachtsgroep.
Vanuit die behoeften de eigen kracht faciliteren middels empowerment en trachten bestaande steunsystemen te stimuleren dan wel nieuwe steunsystemen rond burgers te initiëren.
B4B wil hiermee een beweging op gang brengen waardoor burgers in staat gesteld worden zichzelf te gaan helpen en daarbij meer autonomie en eigen regie verwerven, waardoor reguliere hulpverlening alleen nog bij ernstige problematiek nodig is.

Onze Kernwaarden

Activiteiten

Ambitie en doelstellingen

Rechtsvorm en financiering